หน้าแรก
หน้าหลัก
   
 
กำหนดการจัดกิจกรรม
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เต็มรูปแบบ)
ณ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  จังหวัดเลย
วันแรก
............... - 12.00  น.  -  เยาวชนเดินทางถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
12.00  น. - 12.30  น.  - ลงทะเบียน
12.30  น. - 13.30  น.  -รับประทานอาหารกลางวัน
13.30  น. - 14.00  น.  - พิธีเปิด
14.00  น. - 15.30  น.  - ละลายพฤติกรรม/แบ่งกลุ่ม/จับคู่บัดดี้
15.30  น. - 16.00  น.  - ต้นไม้แห่งความมุ่งหวัง / กฏกติกาค่าย
16.00  น. - 17.00  น.  - เข้าบ้านพัก   ทำภาระกิจส่วนตัว
17.00  น. - 17.30  น.  - สานสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มย่อย
17.30  น. - 18.00  น.  - ดูพระอาทิตย์ตก
18.00  น. - 18.40  น.  - รับประทานอาหารเย็น
18.40  น. - 21.00  น.  - กิจกรรมภาคกลางคืน
        -  บทเพลงธรรมชาติ
        -  กิจกรรมนันทนาการ
        -  คุณค่าและความสำคัญของป่าภูหลวง / นิเวศวิทยาสัตว์ป่า
        -  วินิทัศน์แนะนำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
        -  แจ้งกำหนดการ
        -  สวดมนต์ไหว้พระ
21.00 น.         -  เข้านอน
วันที่สอง
06.00  น. - 07.30  น.  -  ออกกำลังกาย
07.30  น. - 00.00  น.  -  ทำภาระกิจส่วนตัว
08.00  น. - 08.40  น.  -  รับประทานอาหารเช้า
08.40  น. - 09.00  น.  -  รวมเยาวชนเตรียมความพร้อม
09.00  น. - 12.00  น.   -  กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ
12.00  น. - 13.00  น.  -  รับประทานอาหารกลางวัน  (กลางป่า)
13.00  น. - 16.30  น.  -  กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติ  (ต่อ)
 -  ฐานกิจกรรมช้างน้อย
16.30  น. - 18.00  น.  -  ทำภาระกิจส่วนตัว
18.00  น. - 18.40  น.  -  รับประทานอาหารเย็น
18.40  น. - 22.00  น.  -  กิจกรรมภาคกลางคืน
 -  บทเพลงธรรมชาติ
 -  วินิทัศน์รวมกิจกรรมค่าย
 -  สันทนาการ
 - ละคร
 - พิธีเทียน  (จุดเทียนแห่งการอนุรักษ์)
 - ผูกแขน
 - แจ้งกำหนดการณ์
 - สวดมนต์ไหว้พระ
22.00  น.  - เข้านอน
วันที่สาม
06.00  น. - 07.30  น.   -  ดูพระอาทิตย์ขึ้น
07.30  น. - 08.00  น.   -  เก็บสัมภาระ
08.00  น. - 07.30  น.   -  รับประทานอาหารเช้า
08.30  น. - 11.30  น.   -  กิจกรรมภาคสุดท้าย
       -  กิจกรรมนันทนาการ
       -  สรุปกิจกรรม
       -  แบ่งปันความคิดลึกๆในใจ
        - เฉลยคู่บัดดี้
       -  พิธีปิดค่าย / บทเพลงอำลา
11.30  น. - 12.00  น.        -  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00  น. - .................   -  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
  หมายเหตุ : กำหนดการค่ายฯปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับวัถุประสงค์และเวลาของแต่ละสถานศึกษา