หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

ว่าที่ ร.ต.สุรพล ประสมทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ทำหน้าที่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

 

 

 

การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

วิสัยทัศน์  ( Vision )
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรสัตว์ป่ารวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้คงอยู่และดำรงไว้ซึ่งบทบาทและกระบวนการของระบบนิเวศ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและส่วนรวมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ  ( Mission )
ดูแล  จัดการพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย  เพื่อว่าสัตว์ป่าในพื้นที่จะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น  โดยอยู่ในระดับที่สมดุลกับปัจจัยแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  เช่น  แหล่งน้ำ  แหล่งอาหาร  สถานที่สืบพันธ์  และสถานที่หลบภัย  และดำเนินการเป็นแหล่งสนับสนุนค้นคว้าวิจัย  ตลอดจนเป็นแหล่งให้ความรู้ทางธรรมชาติศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม  เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ตลอดไปและเกิดประโยชน์ต่อมหาชนส่วนรวม

เป้าหมายการปฏิบัติงาน ( Goals )

 1. ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่  ซึ่งเป็นการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 2. ลดปัญหาการลักลอบล่าสัตว์  เก็บหาของป่า  ซึ่งเป็นการรบกวนประชากรสัตว์ป่าในพื้นที่
 3. ลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติโดยทางตรง  แต่เปลี่ยนมาให้ความสำคัญต่อการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติโดยทางอ้อม
 4. สร้างความตระหนักให้แก่เยาวชน  และประชาชนที่อยู่รอบแนวเขตพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. เป็นแหล่งศึกษา  ค้นคว้าวิจัย  และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติศึกษา
 6. เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการโดยการนำความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางกำกับการปฏิบัติงาน  โดยเน้นการประสานงานระหว่างฝ่ายให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
 7. เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เนตกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
 8. เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งทางด้านความรู้  และเสริมสร้างความพร้อมทางด้านร่างกาย  และจิตใจ
 9. มีการปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย  เช่น  การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การจัดทำฐานข้อมูลทั้งทางด้านงานป้องกันปราบปราม  การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ  งานวิชาการ  งานจัดการและปรับปรุง  ฟื้นฟูพื้นที่  รวมไปถึงงานด้านการบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์ขององค์กร ( Strategies )

 1. ปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ให้มีความชัดเจนและตรงกับสภาพความเป็นจริง
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแล  รักษาพื้นที่โดยการพัฒนาบุคลากร  และจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน  จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุกปี
 3. จัดฝึกอบรม  ดูงาน  เพื่อพัฒนาความรู้แกบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่  และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และมีการทดสอบความรู้ในการปฏิบัติงานทุกปี
 4. สร้างเครือข่ายการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการดูแลรักษาพื้นที่  เช่น  หน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่  หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่ใกล้เคียง และหน่วยงาน NGOs เช่นWWF
 5. สร้างความร่วมมือ  และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยการจัดทีมงานส่งเสริม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  ตามโรงเรียนและหมู่บ้านรอบแนวเขตพื้นที่เพื่อสร้างความตระหนักเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ระหว่างชุมชนแต่ละชุมชนรอบแนวเขตพื้นที่  เพื่อสร้างความภาคภูใจในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 7. สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า  ถิ่นที่อยู่อาศัย  พันธุ์พืชที่สำคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
 8. จัดตั้งศูนย์ธรรมชาติศึกษา  เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาศึกษาธรรมชาติ ( ทัศนศึกษา )  ในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 9. จัดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ( internet )  และจัดทำ Web site ของหน่วยงาน  เพื่อการติดต่อประสานงานให้มีความสะดวกคล่องตัว  โดยเฉพาะกับหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งมีหน่วยงานที่จังหวัดขอนแก่น  และให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และทำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อประสานงานการเข้าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่  ของประชาชน  และนักเรียนนักศึกษาทั่วไป
 10. พัฒนาการส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  องค์ความรู้  และบริการข้อมูลข่าวสาร  สารสนเทศแก่สาธารณชน  โดยการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต ( internet )  และมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน  Web  Site  ของหน่วยงาน
 11. สร้างขวัญกำลังใจ  และความภาคภูมิใจรวมไปถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น  มีการให้รางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง  เช่น  หากมีการจับกุมดำเนินคดี  ต้องมีการให้รางวัลแก่ทีมงานที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่  มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่  มีการพิจารณาความดีความชอบที่โปร่งใสโดยการจัดตั้งชุดกรรมการในการร่วมพิจารณา
 12. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานต้นสังกัด  ในการจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาดูงาน  หรือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
 13. มีการใช้ข้อมูลทางด้านวิชาการมาเป็นตัวกำหนดการจัดการพื้นที่ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าโดยการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับประชากรสัตว์ป่าให้เหมาะสมมากขึ้นโดยการสร้างแหล่งน้ำ  แหล่งโปร่งเทียม  และปลูกพืชอาหารเสริม
 14. จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจะเดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อให้มีการประสานแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเจ้าหน้าที่ สรุปผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และจัดเตรียมแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
 15. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานทุก  6  เดือน