กฎระเบียบการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

  • 1.ไม่นำเครื่องมือล่าหรือจับสัตว์ป่าหรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • 2.ไม่นำวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  ประทัด  ยาพิษ  ยาเบื่อ  หรือสิ่งที่เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าเข้าไป  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • 3.ไม่นำยานพาหนะ  สัตว์พาหนะหรือสัตว์เลี้ยงเข้าไป  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • 4.ไม่กระทำการใดๆ  อันจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้
  • 5.ไม่ส่งเสียงดัง  หรือกระทำการใดๆ  อันจะเป็นการรบกวนหรือให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ
  • 6.ไม่เข้าไปในระหว่างพระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • 7.เดินทางเข้าและออกตามเส้นทางที่จัดไว้  และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่
  • 8.ต้องมั่นใจเรื่องสุขภาพเพราะเมื่ออยู่บนภูหลวง  ต้องใช้วิธีเดินศึกษาธรรมชาติทั้งสิ้นและอากาศค่อนข้างเย็น
  • 9.ไม่เดินออกนอกเส้นทางหรือเดินทางโดยปราศจากเจ้าหน้าที่นำทางโดยเด็ดขาด  เพราะเส้นทางง่ายแก่การหลงทางและเปิดเฉพาะบางจุดเท่านั้น
  • 10.โปรดเดินตามทางอย่างระมัดระวัง  เพราะมีพรรณไม้และดอกไม้ป่าเล็กๆ  ขึ้นตามพื้นลานหิน  ตลอดทั้งยังห้ามเก็บดอกไม้และพันธุ์ไม้ทุกชนิดโดยเด็ดขาด
  • 11.ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1000 บาท
  • 12.ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบริเวณบ้านพัก